Higiena produkcji żywności

1. Ogólna liczba drobnoustrojów – metoda płytkowa w 30°C – wymaz
2. Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae – wymaz
3. Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes
4. Wykrywanie i oznaczanie liczby Listeria monocytogenes
5. Obecność bakterii z rodzaju Salmonella spp.
6. Obecność bakterii grupy coli – metoda NPL
7. Wykrywanie i oznaczanie liczby przypuszczalnych Escherichia coli – metoda NPL
8. Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) – metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera
9. Obecność liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków
1. Ogólna liczba drobnoustrojów – metoda płytkowa w 30°C – odcisk
2. Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae – odcisk

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (z późn. zm.)