Badania osadów

Istnieje możliwość dalszego wykorzystywania osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków.
Przy obecnie obowiązujących przepisach w gospodarce odpadowej dla osadów ściekowych istnieją dwa główne kierunki osadowe:

Analiza laboratoryjna osadów ściekowych pozwoli uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stosowania komunalnych osadów ściekowych takie jak:  zawartość metali ciężkich występowanie bakterii z rodzaju Salmonella, zawartość wody.

OSADY ŚCIEKOWE
1. Odczyn pH w osadach ściekowych
2. Azot Kjeldahla
3. Ozn. suchej pozost. i zawartości wody
4. Ozn. straty przy prażeniu suchej masy osadu
5. Azot amonowy
6. Temperatura
7. Tlen rozpuszczony
8. Zawiesina ogólna
9. Gęstość osadu
10. Indeks objętościowego osadu czynnego
11. Opadalność po 30’
12. Ozn. zawiesin ogólnych – mineralnych i lotnych metodą wagową.
13. Obserwacja osadu czynnego
14. Wykrywanie Salmonella spp.
15. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp.
16. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Toxocara sp.
17. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Trichuris sp.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. poz. 257)