Ścieki

1. Azot amonowy
2. Azot azotanowy
3. Azot azotynowy
4. Azot Kjeldahla
5. Azot ogólny
6. Azot ogólny
7. Azot ogólny metodą obliczeniową
8. BZT5
9. Chlorki
10. Chrom ogólny
11. Chrom VI
12. ChZT
13. Cynk
14. Detergenty anionowe
15. Fenole lotne
16. Fosfor ogólny
17. Fosforany
18. Kadm
19. LKT
20. Mangan
21. Miedź
22. Nikiel
23. Odczyn pH
24. Ołów
25. OWO
26. Przewodność elektryczna
27. Siarczany
28. Siarkowodór i siarczki
29. Substancje ekstrahujące eterem naft.
30. Temperatura
31. Tlen rozpuszczony
32. Zawiesina ogólna
33. Zasadowość
34. elazo
35. elazo
36. Chlor wolny
37. Zagniwalność
38. Liczba grupy coli i Escherichia coli w ciągu 24 godzin.do wód powierzchniowych
39. Obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella
40. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp.
41. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Toxocara sp.
42. Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Trichuris sp.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych