Badania wody

Zanieczyszczeń wody bardzo często nie widać gołym okiem. Niestety kontakt naszej skóry (np. w kąpieliskach, basenach lub podczas codziennego mycia) lub wypicie skażonej wody może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Jedynie laboratoryjne badania wody są w stanie sprawdzić skład chemiczny i właściwości fizyczne danej próbki. Laboratorium oferuje szeroki wachlarz badań wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej, basenowej, powierzchniowej oraz mineralnej, źródlanej i stołowej.

BADANIE FIZYKOCHEMICZNE
1. Mętność
2. pH
3. Azotany
4. Azotyny
5. Indeks nadmanganianowy
6. Temperatura
7. Chlor wolny
8. Chlor całkowity
9. Chlor związany (z obliczeń)
10. Potencjał redox
11. Zapach
12. Barwa
13. Żelazo
14. Mangan
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
1. Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w środowisku wodnym metodą filtrów membranowych wg metodyki PZH ZHK: 2007
2. Oznaczanie ilościowe bakterii Pseudomonas aeruginosa/ metoda filtracji membranowej
3. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli. Metoda NPL Colilert
4. Oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych/ metoda filtracji membranowej
5. Oznaczanie ilościowe grupy coli/ metoda filtracji membranowej
6. Oznaczanie ilościowe Escherichia coli/ metoda filtracji membranowej
7. Określenie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym w 36°C po 48 h i 22°C po 72 h
8. Oznaczanie ilościowe bakterii Legionella spp./ metoda filtracji membranowej
9. Oznaczanie ilościowe Clostridium perfingens wraz ze sporami/ metoda filtracji membranowej
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
1. Oznaczanie ilościowe bakterii Legionella spp.
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
1. Oznaczanie ilościowe grupy coli/ metoda filtracji membranowej
2. Oznaczanie ilościowe Escherichia coli/ metoda filtracji membranowej
3. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym w 22°C po 72 h
4. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym w 37°C po 24 h
5. Oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych/ metoda filtracji membranowej
6. Oznaczanie ilościowe bakterii Pseudomonas aeruginosa/ metoda filtracji membranowej.
7. Oznaczanie ilościowe Clostridiów redukujące siarczyny (łącznie z przetrwalnikami)/ metoda filtracji membranowej
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
1. Oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych metodą filtracji membranowej
BADANIE FIZYKOCHEMICZNE
1. Mętność
2. pH
3. Azotany
4. Indeks nadmanganianowy
5. Temperatura
6. Chlor wolny
7. Chlor całkowity
8. Chlor związany (zobliczeń)
9. Potencjał redox
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
1. Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo- dodatnich wśrodowisku wodnym metodą filtrów membranowych wgmetodyki PZH ZHK: 2007
2. Oznaczanie ilościowe bakterii Pseudomonas aeruginosa/ metoda filtracji membranowej
3. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli. Metoda NPL Colilert
4. Oznaczanie ilościowe Escherichia coli/ metoda filtracji membranowej
5. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym w 36°C po 48 h
6. Oznaczanie ilościowe bakterii Legionella spp./ metoda filtracji membranowej
BADANIE FIZYKOCHEMICZNE
1. Azot amonowy
2. Azot azotanowy
3. Azot azotynowy
4. Azot Kjeldahla
5. Azot ogólny
6. Azot ogólny metodą obliczeniową
7. BZT5
8. Chlorki
9. Chrom ogólny
10. Chrom VI
11. ChZT
12. Cynk
13. Detergenty anionowe
14. Fosfor ogólny
15. Fosforany
16. Mangan
17. Odczyn pH
18. Przewodność elektryczna
19. Siarczany
20. Substancje ekstrahujące eterem naft.
21. Temperatura
22. Tlen rozpuszczony
23. Zawiesina ogólna
24. Zasadowość
25. Żelazo
26. Chlor wolny
27. Zagniwalność

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. 2011 nr 85, poz. 466)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 1178)