Woda

BADANIE FIZYKOCHEMICZNE
1. Mętność
2. pH
3. Azotany
4. Indeks nadmanganianowy
5. Temperatura
6. Chlor wolny
7. Chlor całkowity
8. Chlor związany (z obliczeń)
9. Potencjał redox
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
1. Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w środowisku wodnym metodą filtrów membranowych wg metodyki PZH ZHK : 2007.
2. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii Pseudomonas aeruginosa metodą filtracji membranowej.
3. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Eschericha coli. Metoda NPL Colilert
4. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych/ metoda filtracji membranowej
5. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe grupy coli /metoda filtracji membranowej
6. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli /metoda filtracji membranowej
7. Określenie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym w 36°C po 48h
8. Liczba bakterii Legionella ssp.
9. Obecność bakterii Legionella spp.
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
1. Liczba bakterii Legionella spp.
2. Obecność bakterii Legionella spp.
BADANIE FIZYKOCHEMICZNE
1. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe grupy coli /metoda filtracji membranowej
2. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli /metoda filtracji membranowej
3. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym w 22º C po 72 h
4. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym w 37º C po 24h
5. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych/ metoda filtracji membranowej
6. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii Pseudomonas aeruginosa metodą filtracji membranowej.
7. Clostridia redukujące siarczyny (łącznie z przetrwalnikami)
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
1. Eschericha Coli
2. Enterokoki kałowe
BADANIE FIZYKOCHEMICZNE
1. Mętność
2. pH
3. Azotany
4. Indeks nadmanganianowy
5. Temperatura
6. Chlor wolny
7. Chlor całkowity
8. Chlor związany (z obliczeń)
9. Potencjał redox
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
1. Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo- dodatnich w środowisku wodnym metodą filtrów membranowych wg metodyki PZH ZHK : 2007.
2. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii Pseudomonas aeruginosa metodą filtracji membranowej.
3. Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Eschericha coli.Metoda NPL Colilert
4. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych/ metoda filtracji membranowej
5. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe grupy coli /metoda filtracji membranowej
6. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe grupy coli /metoda filtracji membranowej
7. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli /metoda filtracji membranowej
8. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli /metoda filtracji membranowej
9. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym w 36º C po 48h
10. Liczba bakterii Legionella spp.
11. Obecność bakterii Legionella spp.
BADANIE FIZYKOCHEMICZNE
1. Azot amonowy
2. Azot azotanowy
3. Azot azotynowy
4. Azot Kjeldahla
5. Azot ogólny
6. Azot ogólny metodą obliczeniową
7. BZT5
8. Chlorki
9. Chrom ogólny
10. Chrom VI
11. ChZT
12. Cynk
13. Detergenty anionowe
14. Fosfor ogólny
15. Fosforany
16. Mangan
17. Odczyn pH
18. Przewodność elektryczna
19. Siarczany
20. Substancje ekstrahujące eterem naft.
21. Temperatura
22. Tlen rozpuszczony
23. Zawiesina ogólna
24. Zasadowość
25. Żelazo
26. Chlor wolny
27. Zagniwalność

Rozp. Min. Zdr. z dn. 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2017 poz. 2294)
Rozp. Min. Zdr. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. nr 85, poz. 466)
Rozp. Min. Zdr. z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2016)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych