Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Spółka Wodna „STRZEGOWA” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akredytowane laboratorium Spółki Wodnej Strzegowa.
Data publikacji strony internetowej: 2016-11-21 .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-30.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– nie ma mapy strony oraz wyszukiwarki,
– po powiększeniu widoku strony trzeba użyć poziomego paska przewijania przeglądarki.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-03.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Iwona Dakowska, biuro@spolka-strzegowa.pl Lidia Kosik, iod@spolka-strzegowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 732 26 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Spółki Wodnej „STRZEGOWA” znajduje się w Rojowie przy ul. Krotoszyńskiej 4. Przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe firmy mieszczą się na I piętrze budynku. Pomieszczenia laboratoryjne mieszczą się na parterze budynku. Do budynku Spółki prowadzi jedno ogólnodostępne wejście główne, schodowe. Wejście jest dostępne w godzinach pracy firmy. Z uwagi na brak windy, w przypadku niemożności dotarcia niepełnosprawnego interesanta do biura Spółki, istnieje możliwość przywołania pracownika za pomocą dzwonka przywoławczego, znajdującego się na ścianie budynku po lewej stronie od wejścia głównego i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obiekcie nie zastosowano oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma pętli indukcyjnych.