Badania fizykochemiczne wody: czym są i kto musi je wykonać | Labostrzeszow

Kto musi wykonywać badania fizykochemiczne wody?

Teoretycznie czysta woda powinna być bezbarwna, klarowna i bez zapachu. W praktyce jednak nie da się ocenić jakości wody wzrokowo. Wielu zanieczyszczeń nie widać gołym okiem. Jakość wody czerpanej ze studni czy występującej w kąpieliskach można stwierdzić wyłącznie na podstawie specjalistycznych badań. Jedynie podczas laboratoryjnej analizy można sprawdzić skład chemiczny i właściwości fizyczne próbki wody z konkretnego ujęcia. Do tego rodzaju badań zaliczamy badania fizykochemiczne wody, które przeprowadzane są w naszym laboratorium.

 

 

Na czym polegają badania fizykochemiczne wody?

 

 

Badania fizykochemiczne wody mają na celu określenie właściwości fizycznych i chemicznych danej próbki. Analiza przeprowadzana jest przede wszystkim w przypadku wody pitnej oraz basenowej.

 

Podczas badań fizykochemicznych oceniane są takie parametry jak m.in.:

 

  • mętność wody (wyrażana w NTU) - ma znaczenie dla jakości wody zarówno ze względów estetycznych, jak i właściwości mikrobiologicznych, gdyż w mętnej zawiesinie chętnie bytują mikroorganizmy. Mętność wody przeznaczonej do picia nie może przekraczać 1 NTU.
  • barwa wody (wyrażana w mg Pt/dm3) - cecha optyczna, która oznaczana jest po przesączeniu próbki. Pomiar pozwala na określenie substancji, która odpowiada za kolor wody.
  • zapach wody - zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami woda do picia powinna mieć akceptowalny zapach. Najlepiej, jeśli woda nie posiada żadnego zapachu. Zapach wody może być określany na różne sposoby, np. roślinny, gnilny, specyficzny lub zapach siarkowodoru, zapachy ropopochodne, żelazisty.
  • przewodność wody - jest to wskaźnik zawartości związków mineralnych. Woda zawierająca niewielkie ilości jonów wykazuje małą przewodność elektryczną. Woda słona, np. morska, ma bardzo wysoką przewodność.
  • pH wody - to najważniejszy, a jednocześnie najbardziej miarodajny parametr wskazujący na jakość wody. Odczyn pH ma bardzo duże znaczenie techniczne w uzdatnianiu wody, dla kontroli korozyjności wody w wodociągach, dla stabilizacji wody korozyjnej i w wielu procesach technologicznych. Podstawowe znaczenie pH ma dla organizmu ludzkiego (np. pH krwi wynosi 7,2) i przebiegu procesów biochemicznych w przyrodzie. Zaleca się, by pH wody przeznaczonej do spożycia wynosiło 6,5-8,5.
  • twardość wody - zależy od stężenia kationów metali rozpuszczonych w wodzie, głównie wapnia i magnezu. Zaleca się, aby w przypadku wody do picia wartość twardości ogólnej mieściła się w bardzo szerokich granicach od 60 do 500 mg CaCO3/dm3. Zwykle w użytku domowym zastosowanie znajduje woda osiągająca dolne normy, czyli ok. 60 mg CaCO3/dm3.
  • zawartość chloru, azotanów, azotynów, amoniaku, żelaza i manganu.

Wskazania do wykonania badań fizykochemicznych wody

Jak już zostało wspomniane, badania fizykochemiczne wykonywane są przede wszystkim w przypadku wody przeznaczonej do picia. Wykonywane są więc analizy wody pochodzącej ze studni czy sieci wodociągowej. Zlecane są one przede wszystkim przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, zakłady produkcyjne czy ośrodki zdrowia i oświaty.

Oprócz tego badana jest jakość wody z różnorodnych kąpielisk, w tym nie tylko basenów, ale również kąpielisk opartych na wodach powierzchniowych. Konieczne są też badania wody ze stacji dializ czy wody wykorzystywanej do celów technologicznych.

 

 

 

 

Wróć na bloga