Na czym polegają badania fizykochemiczne ścieków? | Labostrzeszow

Na czym polegają badania fizykochemiczne ścieków?

Badania fizykochemiczne wykonywane są w różnych celach. Pozwala na pełną analizę zanieczyszczeń ścieków, co w konsekwencji prowadzi do oznaczeń cech fizycznych oraz chemicznych.

 

Fizyczne i chemiczne oznaczenia ścieków

 

Na podstawie przeprowadzonych badań fizykochemicznych ścieków można dokonać oznaczeń:

  • fizycznych, które obejmują m.in. barwę, mętność, zapach, temperaturę, przewodność elektryczną właściwą, potencjał redukcyjno-oksydacyjny (redox) i zawiesiny łatwo opadające;
  • chemicznych, które pozwalają na weryfikację ścieków pod kątem m.in. azotu ogólnego, azotu amonowego, azotu azotanowego, azotu azotynowego, fosforu ogólnego, fosforanów, chlorków, BZT5, ChZT, a także kwasowości, odczynu, siarczanów i siarczków, tlenu rozpuszczonego, zawiesin ogólnych, ogólnych i mineralnych itd.

Jednym z najważniejszych wskaźników jakości ścieków jest chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) oraz biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5). W pierwszym przypadku, czyli ChZT, mamy do czynienia z oznaczeniem, które odgrywa szczególnie istotną rolę przy szybkiej kontroli jakości ścieków. W ten sposób można wyznaczyć ładunek związków organicznych ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych. W przypadku ścieków, które zawierają substancje toksyczne i nie można określić BZT5, oznaczenie ChZT to jedyny sposób na ocenę zanieczyszczeń w ściekach.

Cel badań fizykochemiczne ścieków

W ściekach może znajdować się wiele szkodliwych substancji pochodzenia organicznego i nieorganicznego, których obecność może stanowić zagrożenie zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla ludzi. W oczyszczalniach ścieków ta zanieczyszczona woda podlega licznym procesom mechanicznym i biologicznym, które mają na celu przygotowanie jej do ponownego użycia. Jednocześnie nie ma możliwości stwierdzenia, czy woda rzeczywiście nadaje się do użytku, bez przeprowadzenia szczegółowych badań laboratoryjnych oraz weryfikacji rzeczywistego składu ścieków. W tym właśnie celu wykonywane są m.in. badania fizykochemiczne.

Tylko na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań fizykochemicznych można stwierdzić, czym zostały zanieczyszczone ścieki i jakie wdrożyć procesy w celu ich oczyszczenia.

Wróć na bloga