Akredytowane laboratorium badawcze – o nas

Spółka „STRZEGOWA” jest Spółką Prawa Wodnego. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółki jednym z przyjętych celów statutowych jest prowadzenie badań i analiz w wyodrębnionym do tego celu Laboratorium. Struktura organizacyjna Spółki zapewnia brak nacisków na Laboratorium ze strony innych komórek organizacyjnych. Laboratorium nie angażuje się w działalność, która mogłaby naruszyć zaufanie do niezależności jego ocen. Po ocenie ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji w dniu 12.08.2009 r. Laboratorium Spółki „Strzegowa” uzyskało Certyfikat Akredytacji nr AB 1084 w dziedzinach: pobieranie próbek, badania chemiczne w tym analityczne, badania właściwości fizycznych, badania mikrobiologiczne. Jesteśmy uprawnieni do przeprowadzania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody, badań żywności i higieny produkcji żywności, badania czystości kosmetyków oraz badań gleby, powietrza, ścieków oraz osadów.

 

Posiadanie międzynarodowego certyfikatu akredytacji pozwala różnym instytucjom i firmom zewnętrznym zlecać nam badania konieczne dla prowadzenia ich działalności zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami prawnymi. Akredytacja otrzymana przez zespół tutejszych analityków jest gwarantem, że wszelkie badania i usługi zostaną wykonane wiarygodnie, szybko i rzetelnie. W celu utrzymania certyfikatu akredytacji Laboratorium co roku poddawane jest audytom zewnętrznym prowadzonym w ramach nadzoru przez PCA.

 

Laboratorium regularnie spełnia wymagania Państwowej Inspekcji Sanitarnej celem uzyskania Zatwierdzenia Sanepidu, na podstawie którego znajduje się w zintegrowanym systemie nadzoru nad jakością wody. Oznacza on jednolity sposób wykonywania badań w zakresie nadzoru sanitarnego nad warunkami jakości zdrowotnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Umożliwia to przyjmowanie zleceń badania wód w ramach monitoringu sieci wodociągowych oraz wód podziemnych.

 

Zatwierdzenie Weterynarii jest kolejnym uprawnieniem, w ramach którego Laboratorium wykonuje badania żywności oraz badanie próbek środowiskowych z obszarów produkcji i obrotu żywnością.