Badania ścieków

Ścieki to zanieczyszczona woda, w której możemy znaleźć wiele szkodliwych substancji pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Zadaniem każdej oczyszczalni ścieków jest właściwe oczyszczenie wody, tak by mogła zostać ponownie użyta. Nie da się jednak tego zrobić bez przeprowadzenia szczegółowych badań ścieków i osadów ściekowych. Tylko badania odpowiedzą na pytanie, czym została zanieczyszczona woda i jak prawidłowo zrealizować proces jej oczyszczania. Dodatkowo testy pokażą nam, jak dane zanieczyszczenia wpływają na środowisko naturalne oraz urządzenia wykorzystywane w danej oczyszczalni ścieków.

1.Azot amonowy
2.Azot azotanowy
3.Azot azotynowy
4.Azot Kjeldahla
5.Azot ogólny
6.Azot ogólny metodą obliczeniową
7.BZT5
8.Chlorki
9.ChZT
10.Fosfor ogólny
11.Fosforany
12.Mangan
13.Odczyn pH
14.Przewodność elektryczna
15.Siarczany
16.Substancje ekstrahujące eterem naft.
17.Temperatura
18.Tlen rozpuszczony
19.Zawiesina ogólna
20.Zasadowość
21.Żelazo
22.Chlor wolny
23.Zagniwalność

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019, w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków o takie przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.