Badania wody

Zanieczyszczeń wody bardzo często nie widać gołym okiem. Niestety kontakt ludzkiej skóry (np. w kąpieliskach, basenach lub podczas codziennego mycia) lub wypicie skażonej wody może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Jedynie laboratoryjne badania wody są w stanie sprawdzić skład chemiczny i właściwości fizyczne danej próbki. Laboratorium przeprowadza szeroki wachlarz badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej, basenowej, powierzchniowej, z kąpielisk oraz mineralnej, źródlanej i stołowej.

Badania fizykochemiczne wody

Badania fizykochemiczne wody polegają na sprawdzeniu właściwości fizycznych i chemicznych próbki. Przeprowadza się przede wszystkim badania dla wody pitnej oraz wody basenowej. W ramach badań ocenia się takie parametry jak barwa, mętność, przewodność czy pH wody, a także zawartość chloru, azotanów, azotynów, amoniaku, żelaza i manganu. To podstawowa metoda oceny jakości dostarczonej próbki, a analizy tego typu pozwalają m.in. na odpowiedni dobór metody uzdatniania.

Badania mikrobiologiczne wody

Badania mikrobiologiczne wody obejmują wszystkie procedury, których efektem jest określenie ilości drobnoustrojów w próbce. Zwykle wykonuje się je dla oznaczenia ilości bakterii chorobotwórczych w wodzie pitnej, ciepłej użytkowej lub basenowej i z kąpielisk. Do najczęściej kontrolowanych drobnoustrojów należą: ogólna liczba mikroorganizmów, bakterie z grupy coli oraz Legionella i gronkowce. Badanie mikrobiologiczne wody jest częścią procesu HACCP dla punktów gastronomicznych.
BADANIE FIZYKOCHEMICZNE
1.Mętność
2.Barwa
3.pH
4.Zapach
5.Smak
6.Amoniak
7.Azotany
8.Azotyny
9.Żelazo
10.Mangan
11.Indeks nadmanganianowy
12.Przewodność elektryczna właściwa
13.Chlorki
14.Twardość ogólna
15.Temperatura
16.Chlor wolny
17.Chlor związany (z obliczeń)
18.Chlor całkowity
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
1.Oznaczanie ilościowe bakterii Pseudomonas aeruginosa/ metoda filtracji membranowej
2.Oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych/ metoda filtracji membranowej
3.Oznaczanie ilościowe grupy coli/ metoda filtracji membranowej
4.Oznaczanie ilościowe Escherichia coli/ metoda filtracji membranowej
5.Określenie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym w 36°C po 48 h i 22°C po 72 h
6.Oznaczanie ilościowe bakterii Legionella spp./ metoda filtracji membranowej
7.Oznaczanie ilościowe Clostridium perfingens wraz ze sporami/ metoda filtracji membranowej
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
1.Oznaczanie ilościowe bakterii Legionella spp.
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
1.Oznaczanie ilościowe grupy coli/ metoda filtracji membranowej
2.Oznaczanie ilościowe Escherichia coli/ metoda filtracji membranowej
3.Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu naagarze odżywczym w22°C po72 h
4.Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu naagarze odżywczym w37°C po24 h
5.Oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych/ metoda filtracji membranowej
6.Oznaczanie ilościowe bakterii Pseudomonas aeruginosa/ metoda filtracji membranowej.
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
1. Oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych metodą filtracji membranowej
2.
Oznaczanie ilościowe Escherichia coli metodą NPL
BADANIE FIZYKOCHEMICZNE
1.Mętność
2.pH
3.Azotany
4.Indeks nadmanganianowy
5.Temperatura
6.Chlor wolny
7.Chlor całkowity
8.Chlor związany (zobliczeń)
9.Potencjał redox
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
1.Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo- dodatnich wśrodowisku wodnym metodą filtrów membranowych wg  metodyki PZH ZHK: 2007
2.Oznaczanie ilościowe bakterii Pseudomonas aeruginosa/ metoda filtracji membranowej
3.Oznaczanie ilościowe Escherichia coli/ metoda filtracji membranowej
4.Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu naagarze odżywczym w  36°C po  48 h
5. Oznaczanie ilościowe bakterii Legionella spp./ metoda filtracji membranowej
BADANIE FIZYKOCHEMICZNE
1.Azot amonowy
2.Azot azotanowy
3.Azot azotynowy
4.Azot Kjeldahla
5.Azot ogólny
6.Azot ogólny metodą obliczeniową
7.BZT5
8.Chlorki
9.ChZT
9.Indeks nadmanganianowy (utlenialność)
10.Fosfor ogólny
11.Fosforany
12.Mangan
13.Odczyn pH
14.Przewodność elektryczna
15.Substancje ekstrahujące eterem naft.
16.Temperatura
17.Tlen rozpuszczony
18.Zawiesina ogólna
19.Zasadowość
20.Żelazo
21.Chlor wolny
22.Zagniwalność

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. 2011 nr 85, poz. 466)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 1178)

Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U.2019, poz. 255)